[1]
Πρεσβέλου Κ., ‘Ο θεσμός της οικογενείας εις την Ελλάδα (επισκόπησις βιβλιογραφίας)’, Grsr, τ. 13, σσ. 101–102, Ιουλίου 1972.