[1]
Τσάρτας Π., “Κοινωνικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες”, Grsr, vol. 66, pp. 144–158, Jul. 1987.