[1]
Τερλεξής Π., ‘Απάντηση εις κριτικήν’, Grsr, τ. 21, σσ. 296–297, Αυγούστου 2015.