[1]
Γεωργούντζος Π. Κ., “Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μιαν κοινωνιολογίαν της παιδείας, Ι, Ανωτάτη παιδεία: Ευκαιρίαι και εμπόδια”, Grsr, vol. 19, pp. 145–146, Jan. 1974.