[1]
Κιτσίκης Δ., “Παρατηρήσεις επί του άρθρου του κ. Τερλέξη: ‘Εξωτερική πολιτική και εθνικισμός στην Τουρκία. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση’”, Grsr, vol. 19, pp. 147–148, Jan. 1974.