Παπαγεωργίου Κ. ‘Το περιφερειακόν πρόβλημα της Ελλάδος’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 13, Ιούλιος 1972, σσ. 54-71, doi:10.12681/grsr.491.