Γκιζέλης Γ. ‘Η ρητορική της συγκρούσεως εις το ελληνικόν και ελληνοαμερικάνικον πολιτισμικόν σύστημα’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 13, Ιούλιος 1972, σσ. 76-91, doi:10.12681/grsr.493.