Πρεσβέλου Κ. ‘Ο θεσμός της οικογενείας εις την Ελλάδα (επισκόπησις βιβλιογραφίας)’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 13, Ιούλιος 1972, σσ. 101-2, doi:10.12681/grsr.495.