Σαβράμης Δ., και Τεπέρογλου Α. ‘Αιτίες και επιδράσεις της πολωτικής σχέσης των φύλων’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 39, Μάιος 1980, σσ. 316-23, doi:10.12681/grsr.556.