Τσάρτας Π. “Κοινωνικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες”. The Greek Review of Social Research, vol. 66, July 1987, pp. 144-58, doi:10.12681/grsr.659.