Μαραντζίδης Ν. ‘Η πόλη στην πολιτική ζωή του χωριού: χαρακτηριστικά και συνέπειες των νέων μορφών πολιτικής πρακτικής του πληθυσμού της υπαίθρου στην περίοδο της τρίτης ελληνικής Δημοκρατίας’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 87, Μάιος 1995, σσ. 61-78, doi:10.12681/grsr.673.