Μπαλούρδος Δ., Τεπέρογλου Α., και Τζωρτζοπούλου Μ. ‘Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι: κοινωνικο-οικονομική δομή και στάσεις μιας επιλεγμένης ομάδας συνταξιούχων (Έρευνα του ΕΚΚΕ)’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 87, Μάιος 1995, σσ. 114-67, doi:10.12681/grsr.676.