Τσάρτας Π. “Κοινωνικότητα και τουρισμός: ανάλυση χαρακτηριστικών σε διαφορετικούς τύπους τουρισμού”. The Greek Review of Social Research, vol. 96, June 1998, pp. 111-32, doi:10.12681/grsr.731.