Γεωργούντζος Π. Κ. “Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μιαν κοινωνιολογίαν της παιδείας, Ι, Ανωτάτη παιδεία: Ευκαιρίαι και εμπόδια”. The Greek Review of Social Research, vol. 19, Jan. 1974, pp. 145-6, doi:10.12681/grsr.303.