Κιτσίκης Δ. “Παρατηρήσεις επί του άρθρου του κ. Τερλέξη: ‘Εξωτερική πολιτική και εθνικισμός στην Τουρκία. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση’”. The Greek Review of Social Research, vol. 19, Jan. 1974, pp. 147-8, doi:10.12681/grsr.306.