Παπαντωνίου Α. Κ. ‘’Εκκλησία και σύγχρονα μέσα επικοινωνίας’, κ. Δημητρίου Φερούση’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τ. 13, Ιούλιος 1972, σσ. 134-6, doi:10.12681/grsr.502.