Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος. ‘Το περιφερειακόν πρόβλημα της Ελλάδος’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 13 (Ιούλιος 1, 1972): 54–71. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7103.