Τσάρτας Πάρις. “Κοινωνικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες”. The Greek Review of Social Research 66 (July 1, 1987): 144–158. Accessed June 14, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7249.