Μπαλούρδος Δ., Τεπέρογλου Α., και Τζωρτζοπούλου Μ. ‘Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι: κοινωνικο-οικονομική δομή και στάσεις μιας επιλεγμένης ομάδας συνταξιούχων (Έρευνα του ΕΚΚΕ)’. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 87 (Μάιος 1, 1995): 114–167. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 30, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7265.