Τσάρτας Πάρις. “Κοινωνικότητα και τουρισμός: ανάλυση χαρακτηριστικών σε διαφορετικούς τύπους τουρισμού”. The Greek Review of Social Research 96 (June 1, 1998): 111–132. Accessed May 25, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7315.