Γεωργούντζος Παν. Κ. “Ιωάννας Λαμπίρη-Δημάκη, Προς μιαν κοινωνιολογίαν της παιδείας, Ι, Ανωτάτη παιδεία: Ευκαιρίαι και εμπόδια”. The Greek Review of Social Research 19 (January 1, 1974): 145–146. Accessed April 14, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7614.