Κιτσίκης Δημήτριος. “Παρατηρήσεις επί του άρθρου του κ. Τερλέξη: ‘Εξωτερική πολιτική και εθνικισμός στην Τουρκία. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση’”. The Greek Review of Social Research 19 (January 1, 1974): 147–148. Accessed April 13, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7617.