1.
Παπαγεωργίου Κ. Το περιφερειακόν πρόβλημα της Ελλάδος. Grsr [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 1972 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];13:54-71. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7103