1.
Σαφιλίου-Rothschild Κ. Η διάρθρωσις της οικογενειακής εξουσίας και αι εκ του γάμου ικανοποιήσεις. Grsr [διαδίκτυο]. 1 Ιούλιος 1972 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];13:92-100. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/ekke/article/view/7106