(1)
Πόταρη (Despoina Pottari) Δ. Ενημέρωση για το περιοδικό. ΕNEΔIM 2017, 2-3.