Πιπίνος (Giorgos Pipinos) Γ., & Χιονίδου-Μοσκόφογλου (Maria Chionidou- Mosckofoglou) Μ. (2017). Συστηματική αποτύπωση Διδακτικών Προσεγγίσεων σε Τάξεις Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου από φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, (5), 67–87. https://doi.org/10.12681/enedim.15030