Πόταρη (Despoina Pottari) Δ. (2017). Ενημέρωση για το περιοδικό. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, (6), 2–3. ανακτήθηκε από https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/15031