Πιπίνος (Giorgos Pipinos) Γ. και Χιονίδου-Μοσκόφογλου (Maria Chionidou- Mosckofoglou) Μ. (2017) ‘Συστηματική αποτύπωση Διδακτικών Προσεγγίσεων σε Τάξεις Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου από φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος’, Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, (5), σσ. 67–87. doi: 10.12681/enedim.15030.