[1]
Πιπίνος (Giorgos Pipinos) Γ. και Χιονίδου-Μοσκόφογλου (Maria Chionidou- Mosckofoglou) Μ., ‘Συστηματική αποτύπωση Διδακτικών Προσεγγίσεων σε Τάξεις Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου από φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος’, ΕNEΔIM, τχ. 5, σσ. 67–87, Δεκεμβρίου 2017.