[1]
Πόταρη (Despoina Pottari) Δ., ‘Ενημέρωση για το περιοδικό’, ΕNEΔIM, τχ. 6, σελ. 2–3, Δεκεμβρίου 2017.