Πιπίνος (Giorgos Pipinos) Γ., και Χιονίδου-Μοσκόφογλου (Maria Chionidou- Mosckofoglou) Μ. ‘Συστηματική αποτύπωση Διδακτικών Προσεγγίσεων σε Τάξεις Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου από φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, τχ. 5, Δεκέμβριος 2017, σσ. 67-87, doi:10.12681/enedim.15030.