Πιπίνος (Giorgos Pipinos) Γιώργος, και Χιονίδου-Μοσκόφογλου (Maria Chionidou- Mosckofoglou) Μαρία. ‘Συστηματική αποτύπωση Διδακτικών Προσεγγίσεων σε Τάξεις Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου από φοιτητές/τριες Παιδαγωγικού Τμήματος’. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, no. 5 (Δεκέμβριος 2, 2017): 67–87. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 29, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enedim/article/view/15030.