(1)
Γρίλλια Π.-Μ.; Δασκολιά Μ. Έρευνα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Μία μελέτη περίπτωσης. EES 2019, 1, 25-43.