(1)
Ναντσόπουλος Μ.; Μόγιας Α. Η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό σχολείο. EES 2020, 2, 1-15.