(1)
Μαλανδράκης Γ.; Δημητρίου Α.; Γεωργόπουλος Α. Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η εμπειρία 7 ετών σε πανελλαδική κλίμακα. EES 2020, 2, 29-41.