Βαρβαρρήγου Θ. (2023). Η κυρίαρχη αντίληψη για τα μη ανθρώπινα ζώα ως αντικείμενο εκμετάλλευσης στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 5(2), 25–42. https://doi.org/10.12681/ees.31205