Γρίλλια Π.-Μ.; Δασκολιά Μ. Έρευνα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Μία μελέτη περίπτωσης. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 25–43, 2019. DOI: 10.12681/ees.17357. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/17357. Acesso em: 1 ιουλίου. 2022.