Μαλανδράκης Γ.; Δημητρίου Α.; Γεωργόπουλος Α. Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η εμπειρία 7 ετών σε πανελλαδική κλίμακα. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 29–41, 2020. DOI: 10.12681/ees.19743. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/19743. Acesso em: 19 ιουνίου. 2024.