Γρίλλια Παναγιώτα-Μαρία, και Δασκολιά Μαρία. 2019. ‘Έρευνα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Μία μελέτη περίπτωσης’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 1 (1):25-43. https://doi.org/10.12681/ees.17357.