Βαρβαρρήγου Θεοδώρα. 2023. ‘Η κυρίαρχη αντίληψη για τα μη ανθρώπινα ζώα ως αντικείμενο εκμετάλλευσης στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 5 (2):25-42. https://doi.org/10.12681/ees.31205.