Γρίλλια Π.-Μ. και Δασκολιά Μ. (2019) ‘Έρευνα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Μία μελέτη περίπτωσης’, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 1(1), σσ. 25–43. doi: 10.12681/ees.17357.