Βαρβαρρήγου Θ. (2023) ‘Η κυρίαρχη αντίληψη για τα μη ανθρώπινα ζώα ως αντικείμενο εκμετάλλευσης στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος’, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, 5(2), σελ. 25–42. doi: 10.12681/ees.31205.