[1]
Γρίλλια Π.-Μ. και Δασκολιά Μ., ‘Έρευνα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Μία μελέτη περίπτωσης’, EES, τ. 1, τχ. 1, σσ. 25–43, Ιουνίου 2019.