[1]
Μαλανδράκης Γ., Δημητρίου Α., και Γεωργόπουλος Α., ‘Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η εμπειρία 7 ετών σε πανελλαδική κλίμακα’, EES, τ. 2, τχ. 1, σελ. 29–41, Ιουνίου 2020.