[1]
Βαρβαρρήγου Θ., ‘Η κυρίαρχη αντίληψη για τα μη ανθρώπινα ζώα ως αντικείμενο εκμετάλλευσης στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος’, EES, τ. 5, τχ. 2, σελ. 25–42, Δεκεμβρίου 2023.