Γρίλλια Π.-Μ., και Δασκολιά Μ. ‘Έρευνα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Μία μελέτη περίπτωσης’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, τ. 1, τχ. 1, Ιούνιος 2019, σσ. 25-43, doi:10.12681/ees.17357.