Ναντσόπουλος Μ., και Μόγιας Α. ‘Η κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της εκπαίδευσης. Η περίπτωση των σχολικών εγχειριδίων της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό σχολείο’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, τ. 2, τχ. 1, Ιούνιος 2020, σελ. 1-15, doi:10.12681/ees.18356.