Μαλανδράκης Γ., Δημητρίου Α., και Γεωργόπουλος Α. ‘Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η εμπειρία 7 ετών σε πανελλαδική κλίμακα’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, τ. 2, τχ. 1, Ιούνιος 2020, σελ. 29-41, doi:10.12681/ees.19743.