Βαρβαρρήγου Θ. ‘Η κυρίαρχη αντίληψη για τα μη ανθρώπινα ζώα ως αντικείμενο εκμετάλλευσης στα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία, τ. 5, τχ. 2, Δεκέμβριος 2023, σελ. 25-42, doi:10.12681/ees.31205.