Γρίλλια Παναγιώτα-Μαρία, και Δασκολιά Μαρία. ‘Έρευνα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Μία μελέτη περίπτωσης’. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία 1, no. 1 (Ιούνιος 11, 2019): 25–43. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 1, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/enveducation/article/view/17357.